Trebinu Sagardotegia – Saski Koyote

Ground Centro Cívico en Vitoria

Matches against Trebinu Sagardotegia - Saski Koyote

  • 8 games
  • 2 wins
  • 1 draws
  • 5 losses